ONTHULLING

Weet je dat God van je houdt!

Of je Hem al kent of nog niet. Je bent voor Hem heel kostbaar. Hij kent je en weet ook precies wat jou bezig houdt. Maar er is nog meer, want deze God, de Schepper van hemel en aarde, wil Zijn leven met je delen en persoonlijke omgang hebben. Net zoals Hij dat met Adam en Eva (de eerste mensen) had. Hij wandelde met hen en sprak met hen heel persoonlijk, elke dag.

Ook nu wil God met jou persoonlijk in vrede wandelen, zoals een goede Vader dat doet. Want daarvoor ben je geschapen, om een vertrouwelijke omgang met je Schepper te hebben. Hij wil je een overvloedig leven met Hem geven.
Niet alleen nu, maar voor eeuwig.

Het begin

God creëerde de hemel en aarde en maakte alles daarop klaar om de kroon van Zijn schepping erin te plaatsen, de mens. Hij maakte de mens naar Zijn evenbeeld en blies Zijn levensadem, Zijn Geest in hem.
De eerste mensen, Adam en Eva, gaf Hij heerschappij over de hele aarde. Alles was perfect en goed. Ze leefden in harmonie met God en elkaar. Ook gaf Hij hen slechts één gebod. Zij mochten van alles genieten, maar alleen niet eten van één boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Hij waarschuwde hen dat als ze daarvan zouden eten, ze zouden sterven. Zo gaf Hij hen een vrije wil om Hem te vertrouwen en uit liefde te gehoorzamen.

Fatale fout

Adam en Eva kozen er helaas voor om niet naar God te luisteren, maar naar Zijn tegenstander Satan. Heel geraffineerd misleidde Satan hen om in zijn leugens te geloven en zo Gods woorden in twijfel te trekken (dit doet hij nog dagelijks bij elk mens). Adam en Eva maakten de verkeerde keuze met fatale gevolgen. Zij trokken Gods betrouwbaarheid in twijfel. Zij geloofden Satans leugens, dat ze niet zouden sterven en konden zijn als God, en ze handelden daarnaar. Zij aten toch van de boom en op die manier kwam rebellie tegen God (oftewel zonde) en dood in de wereld. God had hen gewaarschuwd dat de straf op zonde de dood zou zijn. Niet alleen lichamelijke dood, maar ook geestelijke dood, het eeuwig afgescheiden zijn van God, hun levensbron.

Adam en Eva kregen door hun openlijke opstand Satan als vader in plaats van God en werden zo zijn slaven. Van toen af werden zij een slaaf van de zonde en droegen zij de zondenatuur in zich. Het trieste gevolg is dat al hun nakomelingen, ELK mens wordt geboren met deze zondenatuur en zondigt tegenover zijn medemens en Schepper.
Dit is een harde waarheid. Maar laten we kijken naar het voorbeeld van een kind. Ondanks dat een baby zo puur en onschuldig oogt, weet toch elke ouder dat je een peuter geen slecht gedrag hoeft aan te leren, zoals egoïsme of opstandig zijn. Het zit er al vanaf het begin in. ( Genesis 1 t/m 3; Romeinen 3 vers 23; Romeinen 6 vers 16; Markus 7 vers 21-23)

Immens probleem

Omdat God puur en rechtvaardig is, oordeelt Hij eerlijk en rechtvaardig over zonde. Gods wet eist straf op de zonde. Het vonnis voor zonde (rebellie tegen God) is nu eenmaal dood en eeuwige straf. God kan zonde niet door de vingers zien, want dan zou Hij niet meer rechtvaardig zijn.

Zo is er dus een groot probleem ontstaan. Elk mens staat dus schuldig voor God en is geestelijk afgesneden van Gods leven. En op die manier wandelt hij als een slaaf van de zonde automatisch op de weg richting de hel (want dit is de eindbestemming van Satan). 

Toch blijft God een goede God, ondanks dit harde feit. Het probleem ligt namelijk niet bij God, maar bij de mens. Het zijn ónze zonden, die ons scheiden van God. Wij zijn tekort geschoten in Gods standaard. ( Deuteronomium 32 vers 4; Ezechiël 18 vers 20; Romeinen 5 vers 12; Johannes 8 vers 34; Jesaja 59 vers 1-2)

Maar waarom toch zo’n zware straf?

  • Dat ligt aan de autoriteit waar tegen gezondigd wordt.

Bijvoorbeeld: als ik zou liegen tegen een kind, is het gevolg voor mij niet zo groot. Maar als ik nu zou liegen tegen mijn werkgever, dan zou het kunnen zijn dat ik ontslagen wordt. En als ik nu eens zou liegen tegen een rechter in de rechtbank, dan zou dit grote gevolgen kunnen hebben, zoals een gevangenisstraf. We zien aan dit voorbeeld, dat hoe hoger de autoriteit is waartegen gezondigd wordt, hoe groter de schuld is.

Maar God is nog veel groter en hoger in autoriteit. Hij is de perfecte Schepper. Wanneer we tegen Hem zondigen, dan is het gevolg dus veel groter, de doodstraf. Voor eeuwig verloren en afgescheiden van God, onze levensbron. ( Romeinen 6 vers 23)

Hoop

Maar hier eindigt het gelukkig niet! Het goede nieuws is dat God naast dat Hij rechtvaardig is, ook vol liefde is. De mens is niet geschapen voor een leven van zonde, schuld en ziekte. Hij is niet bedoeld voor een leven van schaamte, depressie of minderwaardigheid. Maar de mens is gemaakt om in harmonie te wandelen met God. God wil NIET dat iemand van Hem afgescheiden is en uiteindelijk naar de hel gaat. Hij wil dat hij gered wordt uit de macht van de zonde, dood en Satan en dat hij een leven in harmonie met God gaat ervaren! ( Ezechiël 18 vers 23+32; 1 Timoteüs 2 vers 4-5; 2 Petrus 3 vers 9)

Maar hoe krijgen wij, mensen, die persoonlijke relatie, hoe kom je van je zonde en schuld af, hoe word je een kind van God, hoe overbrug je die enorme kloof?

Onze ontsnappings pogingen

Millennia lang (en nog) hebben mensen van alles geprobeerd.

  • goede daden doen
  • aan de wet houden
  • rituelen volgen
  • naar de kerk gaan
  • Gods bestaan ontkennen, om van het hele zondeprobleem ‘af te zijn’

Het hielp (en helpt) allemaal niets. Het probleem blijft bestaan. De leugen van Satan (trots) wil ons doen geloven, dat er niets aan de hand is en we geen redding nodig hebben. Of het wil ons doen geloven, dat we het zelf wel kunnen oplossen. Het zegt ons, dat als we maar goed proberen te leven het wel voldoende is. Dat ónze goede werken ons er wel brengen en de uiteindelijke doorslag zullen geven, zoals met een weegschaal. Maar God zegt dat wie één van Zijn geboden overtreedt, schuldig is geworden aan alle geboden. We zijn gemaakt naar Zijn evenbeeld en behoren te leven naar Zijn standaard.
Veel mensen zijn door deze menselijke ‘oplossingen’ misleid en verstrikt geraakt. Geen van deze dingen lost de zaak op. Niets van dit alles kan ons weer in vrede met God brengen. Een slaaf kan zichzelf niet bevrijden. Niets van ons uit is toereikend genoeg. Niets is goed genoeg, dat God ons weer als Zijn kinderen kan aannemen en accepteren. De straf moet nu eenmaal betaald worden.

Ook een andere vroom klinkende leugen doet de ronde: ‘we moeten wachten op God, totdat Hij ons redt.’ En zo wachten velen heel gedwee als op een lot in de loterij, totdat God iets gaat doen, totdat God hen uitkiest. Totdat Hij besluit in hun leven in te grijpen. ( Romeinen 3 vers 20; Jakobus 2 vers 10)

Maar God heeft al ingegrepen!
God heeft al IETS gedaan!
Hij heeft ALLES gedaan!

Gods reddingsactie

God beloofde Adam en Eva na hun val om een Redder te sturen. Hij weet dat mensen niet op eigen kracht in Zijn nabijheid kunnen komen. Daarom is God Zelf in onze nabijheid gekomen. God gaf alles wat Hij had om ons te redden uit onze verloren staat, om de zondeschuld weg te nemen. Hij had er alles voor over! Zo groot is Zijn liefde voor mensen. Elk mens is voor Hem heel kostbaar. ( Titus 2 vers 11)

God stuurde Zijn Zoon Jezus Christus als Redder naar de aarde. Jezus wandelde op aarde in eenheid met God, de Vader. Hij vertelde het goede nieuws van Gods Koninkrijk en genas iedereen die onderdrukt werd door Satan. Hij vertelde de mensen dat ze opnieuw geboren moesten worden om het Koninkrijk binnen te komen. Jezus was zonder zonde en schuld en deed alleen maar goed. Daardoor kon Hij het perfecte offer zijn.
Jezus liet Zich vrijwillig gevangennemen, geselen en vastspijkeren aan het kruis. Hij deed dit voor jou en mij. Hij nam jouw plaats in en droeg jouw straf. Hij betaalde de prijs voor jouw schuld met Zijn bloed, zodat jij weer vrijuit tot God kunt gaan. Hij ging voor jou de dood in.

Maar de dood kon Hem niet vasthouden, want Hij was zonder zonde. En door de Geest van God stond Hij weer op uit de dood, ging Hij terug naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God. Daar behartigt Hij onze zaak.
Jezus leeft en overwon de macht van de zonde, dood en hel! Voor ons!
( Johannes 3 vers 16-17; Filippenzen 2 vers 5-8; Johannes 6 vers 38-39; Johannes 10 vers 30; Mattheüs 9 vers 35; Handelingen 10 vers 38; Johannes 3 vers 5-7; Jesaja 53 vers 3-8; 1 Petrus 2 vers 22-24; Handelingen 2 vers 24; Romeinen 8 vers 34; Openbaring 1 vers 18)

De oplossing

Zo is de scheiding en vijandschap tussen de mens en God weggenomen. Op grond van Jezus’ bloedoffer is er nu op legale manier vergeving van zonden, bevrijding uit Satans macht en kan de mens weer zonder schuld voor God staan en met Hem wandelen.

Nu kan God Zijn leven en Geest in ons leggen en ons geestelijk geboren doen worden als Zijn kinderen. Dan worden Gods wetten in ons hart en verstand geschreven. We ontvangen dan nieuwe verlangens en dan willen we niet meer zondigen en God daarmee pijn doen. Dan zijn we geen slaaf meer van de zonde, maar een nieuwe schepping met Gods natuur.

Nu is er een hechte omgang en eenheid met God mogelijk. Want we zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Jezus, het perfecte offer. ( 1 Johannes 4 vers 9-10; Mattheüs 26 vers 28; Kolossenzen 1 vers 13-14; Kolossenzen 2 vers 13-15; Galaten 3 vers 13-14; Romeinen 8 vers 14-15; Ezechiël 36 vers 26-27; Hebreeën 10 vers 15-18; 2 Korinthe 5 vers 17-18; 2 Petrus 1 vers 4; 1 Petrus 1 vers 18-19)

De weg is vrij en het is mogelijk gemaakt door God Zelf! Dat is genade! We hebben het niet verdiend, maar Hij heeft het besloten en gedaan. Toen wij nog zondaars waren, is Christus voor ons gestorven. Het is Gods werk en het is compleet. Er kan niets worden toegevoegd aan het bloed van Jezus. De volle prijs is betaald. Als we vertrouwen op Jezus’ betaling voor ons persoonlijk, dan hoeft de straf niet 2 keer betaald te worden. Dan zijn we vrij van schuld. Maar buiten Jezus om is er nog steeds geen redding van zonden mogelijk. 

Daarom moeten we verbonden worden met degene die redt, moeten we één worden met Jezus Christus. ( Romeinen 5 vers 1-2+8-11; Handelingen 4 vers 12; 1 Korinthe 6 vers 17)

Adam, de eerste mens veroorzaakte schuld voor de mens, maar Jezus Christus, de ‘laatste Adam’ heeft deze doodstraf gedragen en verkreeg vergeving voor de mens. Hij heeft overwonnen en heeft alles teruggepakt wat de eerste Adam aan Satan had verloren. Namelijk de vrije toegang tot God, het recht voor God staan zonder zondebesef, en in volle gezondheid. Er is betaald voor geest, ziel én lichaam.

Jezus heeft de macht van de zonde en ziekte overwonnen en wij mogen één met Hem in die overwinning wandelen. ( Romeinen 5 vers 15-19; 2 Korinthe 5 vers 21; Mattheüs 8 vers 17; 1 Korinthe 15 vers 57)

Deze geweldige actie van God vereist een reactie van ons
om het werkzaam te maken in ons leven.